معاینه دانش آموزان  پایه چهارم

گزارش تصویری از حضور پزشک از پایگاه سلامت جهت معاینه دانش آموزان  پایه چهارم دذر دبستان نشانه مهر 

گزارش تصویری