موسس

موسس

خانم کاملیا کنی 
موسس ابتدایی 

میزان تحصیلات:
دکتری جامعه شناسی 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
لیسانس کارشناسی روانشناسی کودکان استثنائی 

 سوابق شغلی:
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش 
مشاور طرح اقتصادی موسسه کرامت 
معاون وزیر آموزش و پرورش 
سرگروه گروه های روانشناسی