آماده سازی مدرسه جهت بازگشایی

اقدامات اولیه جهت بازگشایی مدرسه

تزیینات مدرسه جهت بازگشایی مدرسه، دسته بندی کتاب ها و کتاب های آموزشی، کادو کردن هدیه دانش آموزان، ایجاد کلاس های دانش آموزان انجام شد.

گزارش تصویری