جشن شکوفه ها

آماده سازی مدرسه برای جشن شکوفه ها


آماده سازی و تمهیدات جشن شکوفه ها و تزیینات و برگزاری جشن با گروه موسیقی در تاریخ اول مهرماه

گزارش تصویری