آماده سازی جهت بازگشایی مدرسه

ثبت نام دانش آموزان


امور ثبت نام مالی، تکمیل پرونده های آموزشی، راه اندازی سیستم، کلاس بندی دانش آموزان

گزارش تصویری